Delen Printen

Migratierecht 2016 Wetgevingsbundel

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

Migratierecht is een verzamelterm voor het geheel van rechtsregels die de rechtspositie van de niet-Belg die naar België wil immigreren of die er is geïmmigreerd, beheersen. In de meest strikte zin omvat het de voorschriften die het verblijfsrechtelijk statuut regelen. Deze verblijfsregeling is uitgewerkt in de federale Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en haar uitvoeringsbepalingen. Andere belangrijke aspecten van het verblijf, als de toegang tot de arbeidsmarkt, sociale bijstand of de Belgische nationaliteit, liggen vervat in een veelheid aan wetgeving op federaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau.

Bovendien speelt in het beleidsdomein van migratie en asiel ook de Europese Unie een steeds belangrijker rol. De migratierechtelijke positie van Unieburgers – goed voor twee derden van de niet-Belgische bevolking in België – wordt bepaald door het Europese burgerschap en de daarmee verbonden rechten van vrij verkeer en vestiging. Maar ook ten aanzien van niet-Unieburgers die naar of binnen de Europese Unie migreren, groeit een gemeenschappelijk Europees immigratie-en asielbeleid.

Tenslotte mag ook de Internationale dimensie van het migratierecht niet worden veronachtzaamd: bi- en multilaterale verdragen regelen belangrijke aspecten van bijvoorbeeld de toegang tot de arbeidsmarkt of de asielstatus. Deze bundel biedt de studenten en beoefenaars van het migratierecht een ruime verzameling van relevante internationale, supranationale en nationale teksten aan. De teksten zijn gebundeld in drie delen: internationaal recht, Europees recht en nationaal recht. Het internationale deel omvat de verdragsteksten die relevant zijn voor vluchtelingen en voor de afschaffing van de controles op de binnengrenzen.
In het Europese deel zijn de verordeningen en richtlijnen opgenomen die het verblijf van Unieburgers en van derdelandsonderdanen regelen. Het nationale deel omvat de regelgeving ter zake het verblijf, de tewerkstelling, de sociale bijstand en opvang, de inburgering en de nationaliteit. De teksten die voor studie en praktijk noodzakelijk zijn, zijn aldus verzameld in één handige bundel.

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 21%

ISBN: -

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Binnenkort: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Binnenkort: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Today's  lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor

Today's lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

Het nieuwe erfrecht Anno 2019


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.