Delen Printen

De wapenwetgeving 2018

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

Bijna vijf jaar zijn verstreken sedert de vorige editie. Het normerend kader heeft sindsdien voornamelijk op nationaal wetgevend en EU-vlak ingrijpende wijzigingen ondergaan, weze het evenwel slechts vrij recent. De herhaaldelijke en zeer nabije confrontatie met terrorisme is daar allesbehalve vreemd aan.

De basistekst van dit compendium, de wet van 8 juni 2006, ook Wapenwet genoemd en afgekort als WW. werd, alhoewel reeds geviseerd in het regeerakkoord van 2014 met de aankondiging van nogmaals een amnestieronde, pas door de wet van 7 januari 2018 (BS 12.01.2018) ook effectief aangepast. De wijzigingen beperken zich echter allerminst tot dergelijke nieuwe regularisatieperiode. Meest in het oog springende verandering is wel het einde gesteld aan de vrije verkrijgbaarheid van laders voor vuurwapens. De inwerkingtreding van deze nieuwe bepalingen geschiedt echter trapsgewijs. Slechts een deel werd reeds de gebruikelijke tien dagen na publicatie van kracht, de amnestieregeling dan weer op 1 maart 2018, enz. Om elke verwarring te vermijden blijft en wordt dienvolgens ook in huidig compendium onder elk artikel van de WW. de datum van inwerkingtreding vermeld.

‘Europa’ heeft zich evenmin onbetuigd gelaten. Enerzijds via de Uitvoeringsverordening 2015/2403 die gemeenschappelijke standaarden oplegt inzake de definitieve onbruikbaarmaking van vuurwapens en anderzijds via de Richtlijn 2017/853 inzake de verwerving en het bezit van vuurwapens. De implementatiewerkzaamheden van voornoemde richtlijn in het Belgisch recht zijn thans (nog) hangende.

Daarnaast werden in onderhavige publicatie evident ook alle andere wijzigingen opgenomen die zich sedert oktober 2013 hebben gemanifesteerd in alle inzake wapens en/of munitie relevante regelgeving sensu lato. De meest recente zijn het KB van 26 februari 2018 en de omzendbrief van 28 februari 2018, die de jongste wijzigingen aan de WW. flankeren.


Qua volgorde van de teksten wordt opnieuw de hiërarchie van de rechtsnormen als leidraad genomen en binnen elke categorie de chronologie. Evenwel wordt voor het gebruiksgemak van de lezer gestart met de WW. Voor een overzicht van de historiek van de in dit compendium opgenomen teksten daterend van voor 2013, moge brevitatis causa naar de preambule van de vorige uitgave worden verwezen.

Peter De Smet

 

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 6%

ISBN: '-

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.