Printen

Privacy Policy

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden verwerkt door Knopspublishing BVBA, Watervoort 85, 2200 Herentals. BTW 872 248 744; E-mail: anne@mijnwetboek.be; Telefoon: 0475/31 92 67. Knops Publishing eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Door de registratie van uw persoonsgegevens in de rubriek “Privacy keuze” hierna, verleent u het recht aan Knops Publishing om deze gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

verzending en opvolging van bestellingen, facturatie, verzending
verschaffen van informatie over nieuwe producten, diensten en activiteiten
marketingacties
aanbrengen en / of activeren van eventuele linken naar uw professionele en / of privé - sites
Indien u geen informatie wenst te ontvangen of deze enkel per e-mail wenst te krijgen, kan u onderaan deze tekst het daartoe bestemde vakje aankruisen en identificatiegegevens invullen.

U heeft tevens het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U kan onderaan dit recht uitoefenen door het vakje aan te kruisen.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via ons e-mail adres info@mijnwetboek.be indien U bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Na controle van uw identiteit worden de door u gevraagde of de gecorrigeerde gegevens zo snel mogelijk meegedeeld.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen buiten Knops Publishing. Wij beschikken over beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Dit document kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.

Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden dan kan u dit aanvinken in "Mijn Profiel".

Wanneer u gebruik maakt van deze website, verklaart u uitdrukkelijk het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Knops Publishing te aanvaarden, en stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken volgens de hier beschreven modaliteiten en principes.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens in onze gegevensbank worden geschrapt, volstaat het om contact op te nemen via E-mail of per brief, op het bovenstaand adres. Wij verbinden ons ertoe deze schrapping zo snel mogelijk uit te voeren, behalve natuurlijk wat de informatie betreft die nodig is voor onze facturatie, en voor de naleving van de boekhoudkundige bepalingen.


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.