Print

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 36 2020

Description

Technical information

Related books

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de "Rechtskroniek voor het Notariaat" in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

Deze publicatie komt tot stand n.a.v. het congres aan de RUGent, Instituut Notarieel Recht.

Sprekers/auteurs:

Lynn Fermyn, Praktijkassistent UGent

Schenkingen en de aanrekening van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot: eencomplex verhaal

De hervorming van het erfrecht met de wetten van 2017 en 2018 heeft het erfrecht en het voorbehouden erfdeel van de langstlevende echtgenoot nagenoeg ongewijzigd gelaten. Echter onderging de wijze waarop het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dient aangerekend te worden wel een metamorfose door de invoering van een nieuw artikel hieromtrent in het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de eerststervende echtgenoot tijdens het leven schenkingen heeft gedaan en/of een testament heeft opgemaakt, verdient de aanrekening van het vruchtgebruik dan ook bijzondere aandacht. Mevrouw Lynn Fermyn bespreekt in haar bijdrage deze belangrijke wijziging van de aanrekening van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot aan de hand van cijfermatige voorbeelden en wijst daarnaast op aandachtspunten bij de adviesverlening inzake successieplanning.

Prof. Hans De Decker, Professor Manama Notariaat VUB

Inrichting van het Notariaat: dynamischer dan je op het eerste gezicht zou vermoeden!

Ook in de sector van het notariaat worden we geconfronteerd met een ware stortvloed aan wetten en reglementen. Het volstaat even naar de immer toegenomen omvang van de gespecialiseerde wetboeken te kijken waarin de materies die het notariaat aanbelangen worden opgenomen – de zogenaamde ‘notariële wetboeken’ – om zich hiervan rekenschap te geven. In amper 25 jaar is de omvang van die wetboeken méér dan verdrievoudigd! En dit gaat niet alleen over de regels die de maatschappij waarin we leven trachten te ordenen. Ook het Notariaat zelf ontsnapt immers niet aan die steeds toenemende ‘regeldrang’! Zo is onze “Ventôsewet”, zijnde de (organieke) wet op het notarisambt van 25 ventôse jaar XI of, in onze jaartelling, 16 maart 1803, sinds de grondige hernieuwing van deze organieke wet door de wetten van 4 mei 1999 (de ‘nieuwe’ Ventôsewet), al ruim 34 maal gewijzigd, waarvan 11 maal de laatste drie jaar. De hoogste tijd dus voor een bloemlezing van wat er de laatste jaren werd gewijzigd aan het statuut, de werking en de organisatie van het notariaat!

Prof. dr. Joke Baeck, Hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent

Boek 8 “Bewijs” van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Bij wet van 13 april 2019 werd een nieuw Burgerlijk Wetboek in het Belgisch recht ingevoerd, dat uit negen boeken zal bestaan. Deze wet voerde bovendien al één van deze boeken effectief in, namelijk Boek 8 “Bewijs”, dat op 1 november 2020 in werking treedt. Dit Boek brengt geen revolutie in het bewijsrecht teweeg, maar houdt voornamelijk een codifi catie in van de in de wet en de rechtspraak aanvaarde oplossingen, met enkele verduidelijkingen, versoepelingen en vernieuwingen. Boek 8 “Bewijs” bestaat uit drie hoofdstukken: een eerste hoofdstuk met algemene bepalingen, een tweede hoofdstuk over de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen en een derde hoofdstuk over de bewijsmiddelen zelf. Professor Joke Baeck zal een overzicht geven van de krachtlijnen van deze drie hoofdstukken. Daarnaast zal zij ook aandacht besteden aan de toepassing in de tijd van de nieuwe bewijsregels.

 

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5530-1

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

European Solvency II law 2020

European Solvency II law 2020


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.